INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM 2014-2020 JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje spoločnosť COLORgrafik, spol. s r.o. projekt s názvom: „Modernizácia technologického vybavenia a zavedenie inovácií = cesta k úspechu.“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1. Nákup technológií

COLORgrafik, spol. s r.o. zakúpením nových inovatívnych technológií rozšíri ponuku svojich produktov o vydavateľské činnosti a fotografické práce, výrobu filmov, videozáznamov a televíznych programov, zvýši svoj  potenciál a konkurencie schopnosť v oblasti kultúrneho priemyslu.

Vytvorením dvoch nových pracovných miest bude spoločnosť realizovať produkty, ktoré v súčasnosti realizuje a poskytuje prostredníctvom subdodávateľov, alebo ich vykonávajú externí pracovníci, vlastnými zamestnancami a prostredníctvom vlastných technológií.

Plánovaným výstupom projektu „Modernizácia technologického vybavenia a zavedenie inovácií = cesta k úspechu“ je nízko nákladová vydavateľská činnosť pre špecializované produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktorá bude komplexne dopĺňaná s fotografickými činnosťami. Spoločnosť rozšíri svoju ponuku aj o výrobu filmov, videozáznamov a televíznych programov. 

Cieľom spoločnosti je zaujať významné postavenie na trhu vydavateľských a fotografických činností. Rozšírením podnikateľskej činnosti o výrobu filmov, videozáznamov a televíznych programov vstúpi spoločnosť na trh s úplne novým produktom. Zabezpečením moderných inovatívnych technológií  vyplní súčasnú medzeru na trhu v banskobystrickom regióne, v oblasti kultúrneho priemyslu vo vydavateľskej a fotografickej činnosti a výrobe filmov a videozáznamov.

Z ekonomického hľadiska spoločnosť  upevní svoje postavenie na trhu, rozšíri svoje trhové pôsobenie a v konečnom dôsledku sa stane prosperujúcou spoločnosťou najmodernejším s materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, ktorých bude 1 a to COLORgrafik, spol. s.r.o.

2. Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, ktorých bude celkovo 2 vytvorené pracovné miesta. Z toho pre neaktívne alebo nezamestnané osoby bude v rámci projektu vytvorené 1 pracovné miesto.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 171 069,04 €.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť nízko nákladovú vydavateľskú činnosť pre špecializované produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktorá bude komplexne dopĺňaná s fotografickými činnosťami.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.culture.gov.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov