Obchodno-predajné podmienky


Snahou spoločnosti COLORgrafik je vyjsť Vám maximálne v ústrety, splniť Vaše požiadavky o vyhnúť so prípadným nedorozumeniam o problémom spôsobenými nerovnakým výkladom noriem platných v obchodných vzťahoch. Predaj

tovaru a poskytovanie služieb je realizovaný v súlade s týmito obchodno-predajnými podmienkami (ďalej len Podmienky), ktoré sú pre nás záväzné, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté inak. Preto vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme nasledujúci text pozorne prečítali.


1.Ponuka


Štandardná ponuka je uvedená v obchodnom cenníku, podľa požiadavky zákazníka zamestnanci zabezpečia Vypracovanie podrobnej písomnej ponuky.


2. objednávka tovaru a služieb


Tovar a služby podľa bodu 1 je možné objednať telefonicky, e-mailom alebo osobne. Objednávka musí obsahovať druh, množstvo a cenu objednávaného tovaru alebo služieb, o to najmä vtedy, ak je so zamestnancami COLORgrafik dohodnutá osobitná cena. Objednávka musí obsahovať identifikáciu zákazníka (obchodný názov, sídlo, lČO/lČ DPH), platobné údaje (banka, číslo účtu), kontakt ( meno zodpovedného zamestnanca, telefón, e-mail

o pod.), pečiatku, meno o podpis štatutárneho zástupcu, prípadne osoby oprávnenej k podpísaniu objednávky

(vyžadujeme splnomocnenie), dátum vystavenia a požadovanú dodaciu lehotu.

COLORgrafik si vyhradzuje právo poskytnuté identifikačné údaje overiť porovnaním s výpisom z OR, ZL alebo na lnternete.


3. Dodacie podmienky


objednaný tovar alebo služby budú dodané podľa dohody s klientom od potvrdenia prijatia objednávky, pokiaľ  v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.


4. Platobné podmienky


Štandardné platobné podmienky zahrňujú platbu v hotovosti pri odbere tovaru alebo platbu vopred no základe vystavenej

zálohovej faktúry. Preukázanie úhrady zálohovej faktúry je možné len predložením výpisu z Účtu objednávateľa, no ktorom je

príslušná platba odúčtovaná. COLORgrafik si vyhradzujeme právo overiť pravosť predloženého výpisu v príslušnej banke.

Dodávka s následnou úhradou je možná u vybraného okruhu najmä stálych zákazníkov pri dodržaní podmienok uvedených v

bode 2, pričom splatnosť vystavenej faktúry je l4 dní odo dňa vystavenia. V odôvodnených prípadoch, najmä pri rozsiahlych

o etapovitých dodávkach sú možné jednorazové alebo etapovité zálohové platby aj u zákazníkov, kde sú inak realizované

dodávky bez platby vopred. V prípade oneskorenej úhrady faktúry o viac ako 3 dni má dodávateľ právo požadovať zmluvnú

pokutu vo výške 0,04% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom je predmetná

čiastka pripísaná na Účet vedený v peňažnom ústave alebo zaplatená v hotovosti v pokladni.


5. Kopírovanie špecifických predlôh


Špecifické predlohy akými sú papierové peniaze, cestovné šeky, dlhopisy, cenné papiere, zmenky vydané vládnymi

kanceláriami, stravné lístky a šeky, cestovné pasy, občianske preukazy, vodičské preukazy, poštové známky o doklady

obsahujúce poštové pečiatky, prisťahovalecké dokumenty nie je možné kopírovať tok, aby bolo kópia zameniteľná s

originálom. Všetky farebné kópie špecifických predlôh budú označené nápisom „kópia“. Predlohy obsahujúce utajené

skutočnosti, autorské a umelecké diela je možné kopírovať len pri dodržaní zákonných podmienok podľa platnej legislatívy.

Kopírovanie špecifických predlôh vymedzuje: Trestný zákon č.300/2005 Z. z., par 270 TZ, par 274 TZ, par 352 TZ, Vyhláška NBS č. 456/2001 Z. z., Zákon o ochrane utajovaných skutočností č. 215/2004 Z. z.,  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.


6. Riziko spracovania neštandardných predlôh


COLORgrafik si vyhradzuje právo odmietnuť špecifické predlohy, poškodené predlohy, predlohy z takých materiálov alebo s

takými vlastnosťami, ktoré nie sú určené no strojové spracovanie. Ak zákazník oj napriek upozorneniam bude trvať no

spracovaní predlohy, podpíše prehlásenie, v ktorom no seba preberá riziko poškodenia predlohy.


7. Spracovanie údajov z dátových nosičov


Údaje z dátových nosičov (USB kľúč, CD, DVD, pamäťové karty o iné) budú pre účel spracovania prekopírované do pamäte

grafickej stanice. Kopírovanie údajov so uskutočnia za prítomnosti zákazníka pričom si overí úplnosť a funkčnosť dát. Po

ukončení spracovania budú dáta z pamäte grafickej stanice vymazané.

Ak zákazník nechá dátový nosič no spracovanie v COLORgrafik podpíše prehlásenie, že bol upozornený no možnosť straty

alebo zničenia dát pri manipulácii s nosičom o Že má tieto údaje zálohované.


8 .Sťažnosti, pripomienky, pochvaly


Je možné zaslať e-mailom: dtp_bb@colorgrafik.sk, telefonicky: 0904 405 229.